thumb image

Verschillende instanties zien de toegevoegde waarde van ons initiatief en hebben ons dan ook gesteund middels een eenmalige subsidie!

Stichting Doen
Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen. De stichting werd in 1991 opgericht door de Nationale Postcode Loterij voor het ondersteunen van kleine initiatieven. Sinds 1998 ontvangt DOEN ook bijdragen van de Sponsor Bingo Loterij en sinds 2004 van de BankGiro Loterij. Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN is aanjager van duurzame, culturele en sociale voorlopers. DOEN vindt, ondersteunt, verbindt en inspireert deze voorlopers.

Website stichting Doen >>

Senter Novem: subsidieregeling Innovatie Binnenvaart (SIB)
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft een budget van € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van innovaties in de binnenvaart. De subsidie is onder meer bedoeld voor projecten die zich richten op het verminderen van schadelijke uitstoot en brandstofverbruik. Ook kan de subsidie worden besteed aan projecten voor nieuwe overslagtechnieken, ICT-oplossingen, informatiestromen, onderwijs en security. De tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart richt zich primair op binnenvaartondernemers die zich bezighouden met het vervoer van personen en goederen.

Website Senter Novem >>

Provincie Noord-Holland: stimulering verbetering luchtkwaliteit
De doelstelling van deze uitvoeringsregeling is het terugdringen van de emissie van NOx en PM10. De provincie wil echter met name nieuwe –perspectiefvolle- ontwikkelingen stimuleren. Zo komen projectaanvragen waarbij voertuigen omschakelen van diesel/benzine naar aardgas, biogas en/of elektrische aandrijving in aanmerking voor subsidie. Voor andere projectaanvragen is in artikel 2 een lijst met minimumeisen opgenomen waaraan deze moeten voldoen.

Voor de eisen die horen bij de verschillende euronormeringen of bij CCR fase II wordt verwezen naar de relevante EU richtlijnen en publicaties. De regeling is ook van toepassing op projecten die niet direct betrekking hebben op motorische aanpassingen. Gedacht kan worden aan bepaalde maatregelen bij industriële installaties. Hierbij hanteert de provincie het uitgangspunt dat deze minimaal aan de Best Beschikbare Techniek voldoet, om in aanmerking te komen voor een subsidie. Het is telkens aan de aanvrager om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld via test-/meetrapporten of te verifiëren verklaringen van de motorleverancier die kunnen worden bijgevoegd bij het ingevulde aanvraagformulier. De lijst met normen kan gedurende de looptijd van de regeling worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen. Hiermee kunnen nieuwe normen worden toegevoegd of kan de ambitie (emissiereductie) worden verhoogd.

Website provincie Noord-Holland >>